Medlemmer

Medlemmer af komitéen

Jørgen Mikkelsen

Formand, Dansk Komité for Byhistorie
Arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet i København, ph.d.

Læs mere
 

Gregers Algreen-Ussing

Professor emer., Kunstakademiets Arkitektskole.

Berit Guldmann Andersen

Museumsinspektør, cand.mag., Den Gamle By, bga@dengamleby.dk

Benno Blæsild

Fhv. museumsdirektør, Fregatten Jylland, cand. mag.

Henning Bro

Stadsarkivar, Frederiksberg Stadsarkiv, ph.d., hebr02@frederiksberg.dk

Harry Christensen

Fhv. arkivar og seniorforsker, Landsarkivet for Nørrejylland, cand. mag., valbyvej5h@gmail.com
Revisor, Dansk Komité for Byhistorie.

Søren Bitsch Christensen

Stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv, ph.d., sbch@aarhus.dk
Bestyrelsesmedlem, Dansk Komité for Byhistorie.

Bjørn Westerbeek Dahl

Museumsinspektør, København, bjoern.westerbeek.dahl@gmail.com

Vibeke Dalgas

Professor emer., arkitekt M.A.A., byplanskonsulent, vibeke.dalgas@telia.com

Ellen Damgaard

Fhv. leder af Lemvig Museum, mag. art. i europæisk etnologi, ed@lemvigmuseum.dk

Ole Degn

Fhv. arkivar, Landsarkivet for Nørrejylland, dr. phil., degnio@post3.tele.dk
Kasserer, Dansk Komité for Byhistorie.

Peter Dragsbo

Fhv. overinspektør, Museet på Sønderborg Slot, mag. art., peter@dragsbo.dk

Inger Dübeck

Professor emer., Aarhus Universitet, dr. jur.

Torben Ejlersen

Fhv. arkivar, Københavns Stadsarkiv, cand. mag., ejlersen@post12.tele.dk

Rolf Engell

Arkivar, Rigsarkivet i Viborg, cand. mag., re@sa.dk

John Erichsen

Fhv. afdelingschef, nu ejer af virksomheden Historismus, cand. mag., johnerich@post.tele.dk

Jørgen Fink

Fhv. arkivar og seniorforsker, Erhvervsarkivet, dr. phil., hisjf@hum.au.dk

Henrik Fode

Fhv. overarkivar, Erhvervsarkivet, mag. art., Henrik@Fode.dk

Allan Leth Frandsen

Projektchef og museumsinspektør, Den Gamle By, cand. phil., alf@dengamleby.dk

Henrik Mølgaard Frandsen

Ph.d., hishmf@hum.au.dk

Kim Furdal

Museumsleder, Ærø Museum, kf@arremus.dk

Helge Gamrath

Professor emer., Aalborg Universitet, dr. phil.

Hans Schultz Hansen

Områdeleder og seniorforsker, Rigsarkivet i Aabenraa, dr. phil., hsh@sa.dk

Peter Wessel Hansen

Arkivar, Københavns Stadsarkiv, ph.d., ER9X@kff.kk.dk

Henrik Harnow

Museumschef, Museum Sønderjylland, ph.d., harnow@mail.dk

Asbjørn Hellum

Rigsarkivar, Rigsarkivet i København, cand. mag., ahe@sa.dk

Lars N. Henningsen

Fhv. arkiv- og forskningsleder, Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, dr. phil., larsnhenningsen@gmail.com

Peter Henningsen

Museumschef, Nationalmuseet, dr. phil., henningsen@mail.tele.dk

Ole Hyldtoft

Lektor emer., Københavns Universitet, dr. phil., hyldtoft@hum.ku.dk

Sven Illeris

Professor emer., Roskilde Universitetscenter, dr. scient., illeris@ruc.dk

Jørgen Elsøe Jensen

Professor, Aalborg Universitet, dr. scient., elsoe@plan.aau.dk

Mikkel Leth Jespersen

Museumsinspektør, Museum Sønderjylland, ph.d., mije@museum-sonderjylland.dk

Caspar Jørgensen

Specialkonsulent, Kulturarvsstyrelsen, cand. mag., caj@kuas.dk

Lars Kjær

Informationsspecialist og fagreferent, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, cand. mag., lrskjr10@hotmail.com

Bodil Møller Knudsen

Fhv. arkivar, Byarkivet i Horsens, cand. mag., bodil@moellerknudsen.eu

Hans Krongaard Kristensen

Fhv. lektor i middelalderarkæologi, Aarhus Universitet, mag. art., markhkk@cas.au.dk

Ulrik Langen

Professor, Københavns Universitet, ph.d., frw104@hum.ku.dk

Sille Radoor Larsen

Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet, cand. mag., sille.radoor@holstebro-museum.dk

John T. Lauridsen

Forskningschef, Nationalbiblioteket (København), dr. phil., jtl@kb.dk

Anneken Appel Laursen

Museumsinspektør, Den Gamle By, cand. mag., aal@dengamleby.dk

Jette Linaa

Museumsinspektør, Moesgaard Museum, ph.d., jl@moesgaardmuseum.dk

Thomas Lyngby

Museumsinspektør, Frederiksborg Museum, ph.d., thomas.lyngby@frederiksborgmuseet.dk

Karin Lützen

Lektor, Roskilde Universitet, ph.d., lutz@ruc.dk

Per Kristian Madsen

Museumsdirektør, Nationalmuseet, cand. mag., per.kristian.madsen@natmus.dk

Mette Tapdrup Mortensen

Museumsinspektør, Kroppedal Museum, ph.d., tapdrupmortensen@gmail.com

Anders Monrad Møller

Fhv. lektor, Københavns Universitet, dr. phil., forlagetfalcon@post.tele.dk

Jørgen Mührmann-Lund

Ph.d., joergenml@gmail.com

Per Grau Møller

Lektor, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet, ph.d., pgm@hist.sdu.dk

Flemming Nielsen

Arkivar, Aalborg Stadsarkiv, cand. mag., flemming.nielsen@aalborg.dk

Henrik Gjøde Nielsen

Museumsinspektør, souschef, Kystmuseet, ph.d., hgn@kystmuseet.dk

Tore Nyberg

Fhv. lektor, Syddansk Universitet, fil.dr., tny@hist.sdu.dk

Jacob Ingemann Parby

Museumsinspektør, Københavns Museum, ph.d., jakobp@kff.kk.dk

Morten Pedersen

Afdelingsleder, Nordjyllands Historiske Museum, ph.d., mp-kultur@aalborg.dk

Bjørn Poulsen

Professor, Aarhus Universitet, dr. phil., hisbp@cas.au.dk

Thomas Bloch Ravn

Museumsdirektør, Den Gamle By, mag. art., tbr@dengamleby.dk

Thomas Riis

Professor, Historisches Seminar der Universität Kiel, dr. phil., th.riis@email.uni-kiel.de

Camilla Schjerning

Museumsinspektør, Odense Bys Museer, ph.d., caps@odense.dk
Næstformand for Dansk Komité for Byhistorie

Deborah Leigh Simonton

Lektor, Syddansk Universitet, PhD., dsimonton@language.sdu.dk

Søren M. Sindbæk

Professor MSO, Sapere Aude Research Leader, Aarhus Universitet, ph.d., farksms@hum.au.dk

Lisbeth Skjernov

Museumsinspektør, Den Gamle By, cand. mag., lsk@dengamleby.dk
Bestyrelsesmedlem, Dansk Komité for Byhistorie.

Peter Skriver

Lektor emer., Roskilde Universitetscenter, skriver@ruc.dk

Poul Sverrild

Museumschef, Forstadsmuseet, ph.d., psv@hvidovre.dk

Mikkel Thelle

Leder af Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Universitet, ph.d., iksmikkel@cas.au.dk

Kristian Buhl Thomsen

Museumsinspektør og arkivar, Middelfart Museum og Stadsarkiv, ph.d., KrBuhlThomsen@hotmail.com

Mette Ladegaard Thøgersen

Afdelingsleder, Østfyns Museer, ph.d., mlt@ostfynsmuseer.dk

Jens Toftgaard

Kulturarvschef, Odense Bys Museer, ph.d., jtj@odense.dk

Jens Topholm

Stadsarkivar, Aalborg Stadsarkiv, cand. mag., jt-kultur@aalborg.dk

Allan Tønnesen

Fhv. antikvar, cand. mag., allanalto@gmail.com

Jakob Ørnbjerg

Ph.d., joernbjerg@gmail.com