Forskning

Forskning ved Dansk Center for Byhistorie

Forskning er en meget væsentlig aktivitet ved Dansk Center for Byhistorie. Ganske vist lægger centret stor vægt på at lave formidling af byhistorie, men der er altid tale om forskningsbaseret formidling, ligesom undervisningen ved centret er forskningsbaseret undervisning.

Der findes grundlæggende fem typer forskning ved centret, hvis man ser på finansiering og organisation. Centrets leder har forskningspligt som en del af sin ansættelse ved Aarhus Universitet, ph.d.-studerende er blevet samfinansieret med andele fra centret, Den Gamle By, Aarhus Universitet og forskningsrådet, og ansatte forskere har opnået ekstern støtte til projekter fra universitet, forskningsråd og statslige myndigheder. Medarbejdere forsker endvidere som en del af nationale eller internationale forskningssamarbejder. Dertil kommer den forskningsindsats, der fremkommer i de bedste specialer.

Forskningen kan også inddeles efter to forskellige indgangsvinkler. For det første er der den komparative byforskning, hvor fænomener undersøges på tværs af forskellige byer. Formålet er som oftest at finde frem til det, der i britisk byhistoriske forskning er blevet kaldt den urbane variabel. Hermed tænkes på den udviklingsdimension, der kan tilskrives den kendsgerning, at udviklingen netop finder sted inden for byernes sociale, økonomiske, topografiske eller politiske univers. Ofte vil sådanne studier have ”byen som fænomen” som tilstrækkelig referenceramme, det vil sige, at studiet ikke nødvendigvis skal legitimeres som en vinkling eller forklaring på generelle samfundsfænomener, men begynder og ender ved det urbane samfund. Den klassiske Chicagoskole og Louis Wirths ”Urbanism as a Way of Life” har gang på gang vist sig at have inspireret både forskere og studerende ved centret, ligesom økonomiske studier af byerne flere gange har trukket på klassiske centralitets- og lokaliseringsteorier. For det andet er der lavet en del studier af enkelte byers historie; det er oftest specialer, der har været vinklet sådan.

Centret prioriterer en flerstrenget forskningspublicering. De to skriftserier Danske Bystudier og  Skrifter om dansk byhistorie indeholder for det meste bidrag af centrets egne medarbejdere ved siden af andre bidrag, ligesom det tilstræbes, at medarbejderne publicerer i peer review tidsskrifter i både Danmark og udlandet. Som noget ret specielt for centret er den egentlige forskningspublicering ofte suppleret med offentliggørelse af anvendt forskningsmateriale i Den Digitale Byport. Målet med denne blandede formidling er at nyttiggøre de ofte store dataindsamlinger, der finder sted i forbindelse med et forskningsprojekt.

Centret er afhængigt af at opnå ekstern finansiering for at kunne forske og publicere i det ønskede omfang.