De danske byer før industrialiseringen efterår 2001

Efterårssemestret 2001

 
   
uge

36  Europæisk byhistorie fra Romerriget til rekonstruktion.
Litteratur:
David Nicholas: The Later Medieval City 1300-1500, s. 1-24 (resume af tidligere bind om perioden frem til 1300 
   
37  De første danske byer fra vikingetid til højmiddelalder
Litteratur:
Hans Krongaard Kristensen: Land, by og bygninger, i Else Roesdahl (red.): Dagligliv i Danmarks middelalder - en arkæologisk kulturhistorie, 1999., s. 54-81
Ingrid Nielsen: Middelalderbyen Ribe 1985, s. 145-164 (sammenfatning). Bd. 1 i Projekt Middelalderbyen
Til orientering uddeles Olaf Olsen: De ældste danske byer, i Da Danmark blev til 1999, s. 39-58 
   
38  Seminar mandag 17.9. Middelalder 
  De danske byer i høj- og senmiddelalder
Litteratur:
Anders Andrén: Den urbana scenen s. 100-126 (om 1350-1550) 
   
39  1. Studenteroplæg (aftalt i uge 37)
2. Europæisk byhistorie fra højmiddelalder til industrialisering.
Litteratur:
Christopher Friedrichs: The City: The early modern period, s. 249-262, 301-307 i Encyclopedia of European Social History, vol. 2, 2001
 
   
40  Dansk byudvikling 1536-1660
1. Studenteroplæg (aftalt i uge 39)
2. Litteratur:
E. Ladewig Petersen: Dansk socialhistorie bd. 3, minimum s. 98-111, 128-143, 199-212, 278-289 (60s.)
Ole Degn: Byer, byhierakier og byudvikling i Danmark 1550-1700, i Historie 1988-1989, s.527-546 
   
41  Dansk byudvikling 1660-ca.1800
Litteratur: Ole Degn: De nyanlagte byer og byudviklingen i Danmark 1600-1800, s. 9-48 i Urbaniseringsprocessen i Norden. Del 2 De anlagte steder på 1600-1700-tallet 
   
42  Efterårsferie 
   
43  Erhvervsudviklingen under Enevælden: Nationale og lokale strategier
Litteratur:
Henrik Becker-Christensen: De danske købstæders økonomiske udvikling og regeringens erhvervspolitik 1660-1750, i Erhvervshistorisk Årbog 1979, s. 41-97
Studenteroplæg p.b.a. selvvalgte nyere byhistorier, f.eks. Erik Korr Johansen: Byens Liv. Næringslivet, i Århus. Byens historie, bd. 2, 1997, s. 157-210 
  
44  Håndværkere og lav
Litteratur:
Håndværkets kulturhistorie: bd 2 Ole Degn og Inger Dübeck: Håndværket i fremgang. Perioden 1550-1700, s. 187-217
bd. 3 Vagn Dybtdahl og Inger Dübeck: Håndværket og statsmagten 1700-1862, 1983, s. 193-213
Studenteroplæg om Livet i Lavene 
   
45  Land og by - Danmark og Europa.
Litteratur:
S.R. Epstein: Town and country om Europe, 1300-1800, 2000 (udleveres)
Bjørn Poulsen: Land og by i senmiddelalderen, i Per Ingesman og Jens Villiam Jensen (red.): Danmark i senmiddelalderen, side 196-220 (udleveres) 
   
46  Seminar mandag 12.11. Mellem middelalder og industrialisering. Byliv
Repræsentationsteorier: Offentlig repræsentation og urban kultur.
Litteratur:
Louis Wirth: 1939. "Urbanism as a Way of Life", i Richard T. LeGates and Frederic Stout (eds.) The City Reader, London, Routledge, 1996, s. 189-197
Ikke fastlagt: Semiotisk repræsentation? 
   
47  Bystyret
Litteratur:
Kirsten Linde: Magistrat og borger. Købstadstyret på Sjælland omkring 1750 med særlig hensyntagen til forholdene i Helsingør, Roskilde, Næstved og Holbæk. Administrationshistoriske Studier, Århus 1978, s. 5-11, 27-72, 97-103. I alt 57 sider
Thomas holder oplæg om s. 41-72
Dansk Forvaltningshistorie 1 Stat, forvaltning og samfund. Fra Middelalderen til 1901, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000, s. 80-82, 84-87 (E. Ladewig Petersen), 116-122 (Leon Jespersen), 174-177 (Gunner Lind), 261-265, 296-302 (Ole Feldbæk). I alt 31 s.  

48  Byens udvikling. Social og økonomisk bytypografi Gæsteforelæsning v/ Rolf Engell, arkivar, Landsarkivet for Nørrejylland Baggrundslitteratur:
Rolf Engell: Randers-atlas 1500-1950, s. 69-74 i Randers Amts Historiske Årbog 1996.
Ole Degn og Poul Strømstad: Indledning til den danske atlasserie (notat) 7 s.  

49  Gæsteforlæsning v/overinspektør Birgitte Kjær, Den Gamle By
Boligindretning og boligkultur / Byens Rum
Litteratur
Ikke fastlagt  

50  Synopsisgennemgang v/ Terkel og Thomas
Evaluering