Afsluttede forskningsprojekter

Afsluttede forskningsprojekter

 

"Urban Diaspora" - indvandring før nationalstatens opblomstring

En bevilling fra Det Frie Forskningsråd/FKK muliggjorde i sommeren 2014 realiseringen af forskningsprojektet "Urban Diaspora. Diaspora Communities and Materiality in Early Modern Urban Centres", hvori også Dansk Center for Byhistorie indgik som projektpartner. Projektet var tværfagligt med deltagende arkæologer, historikere, arkæbotanikere og zoologer fra en lang række danske og svenske forskningsinstitutioner, som frem til 2016 kastede lys over indvandrersamfund i Aalborg, Helsingør og Nya Lödöse i Sverige. Der er tale om grundforskning, som gav ny viden om købstædernes indvandrersamfund og dannelsen af det tidlig moderne Danmark i århundrederne før nationalstatens opkomst.


"Danmarks byer i middelalderen" - afslutningen på Projekt Middelalderbyen

Med bogen Danmarks byer i middelalderen afsluttedes et projekt, som siden 1977 har bidraget til at sætte dagsordenen for forskningen i middelalderens byer i Danmark, Projekt Middelalderbyen. Bogen samler den viden, der gennem alle disse år er blevet opbygget, og kombinerer denne viden med den nyeste forskning på området. Professor i middelalderhistorie Bjørn Poulsen og lektor emeritus i middelalderarkæologi Hans Krongaard Kristensen har skrevet bogen. De blev assisteret af en række hjælpende kræfter, herunder medarbejderne ved Dansk Center for Byhistorie. Danmarks byer i middelalderen blev i et samarbejde mellem forfatterne, Dansk Center for Byhistorie og Aarhus Universitetsforlag udgivet i september 2016. Projektet blev støttet af Velux Fonden, der via en generøs bevilling blandt andet også har muliggjort den webbaserede udgivelse af meget af kildematerialet fra Projekt Middelalderbyen på byhistorie.dk.

Økonomiske landskaber og købstædernes økonomi

Under denne overskrift begyndte centret fra sin etablering i 2001 at arbejde med købstædernes økonomiske centralitet i historisk tid. Det teoretiske udgangspunkt var væsentligst Walter Christaller og von Thünens klassiske teorier, suppleret med eksempelvis en institutionel tilgangsvinkel hos S.R. Epstein et. al. Forskningen har især været centreret om købstæderne som centre for handel, service og fremstilling. Hovedresultatet af denne satsning er fremlagt af Søren Bitsch Christensens bidrag i Den klassiske købstad i Bygder og i Erhvervshistorisk Årbog 2006. Forskningsresultaterne er integreret med databasen By og opland. Et helt andet aspekt er behandlet i Jeppe Klok Dues speciale om den tidlige industriudvikling i provinsen, dele heraf er trykt i Erhvervshistorisk Årbog 2008. Michael Bruus beskrev i sit speciale, hvordan skibstrafikken i samme periode fik en bedre infrastruktur i form af udbygninger af havnevæsnet; dette speciale er udgivet som: Michael Levy Bruus: I sikker havn. Danske købstadshavnes modernisering 1798-1868 (MK 29, 2007, s. 7-102).

Hernings historie

I 2005 blev centret bedt om af Historisk Forening for Herning Kommune at være med til at skrive og udgive en trebinds byhistorie. Det blev desværre ikke til noget, men centret nåede at udarbejde bibliografi og arkivfortegnelser vedrørende Hernings historie og tre specialer af Lene Jensen, Frank Bache Andersen og Marie Bebe.

Historiografi og byudvikling

Til hvert bind af Danske Bystudier er der skrevet en længere oversigt over dansk byhistorieskrivning og dansk byudvikling for den pågældende periode. Hvis man ønsker den mere dybtgående version, er man nødt til at læse disse, men vi har skrevet en kortere version, der er frit tilgængelig her. Søren Bitsch Christensen og seniorforsker Jørgen Mikkelsen, Statens Arkiver, skrev desuden en oversigt over middelalderlig og tidligt moderne dansk byudvikling til Urban History.

Kvarters- og bydannelse under industrialiseringen

Det har appelleret til flere af vores studerende at skrive om udviklingen af kvarterer i den moderne storby, her forstået som industribyen og tiden frem til i dag. Udgangspunktet for disse studier har typisk været en undersøgelse af, hvordan den traditionelle købstadsmorfologi med torv, indfaldsveje og blandede beboelsesområder med rige og fattige boende næsten dør om dør blev afløst af den moderne by med homogene kvarterer, industrikvarter, handelskvarterer osv. Det første studie var Jeppe Norskov og Jens Toftgard Jensens bog Købstadens metamorfose. Blandt socialtopografiske specialer kan nævnes Jes Rønnow Lungskovs speciale Kvarterudvikling og byudvikling i Vejle, hvoraf dele er udgivet i Gulkrog - et Vejlekvarters historieog Frank Bache Andersens speciale Herning fra tinghus til jernbane, Byens udvikling belyst gennem tilgang af parceller, byfunktioner og befolkning 1827-1877. Emnet er også populært som opgavetema for de studerende, og flere af de bedste opgaver er udgivet, f.eks. Morten Oddershede: Mølleengen : et indflytterkvarter i Århus 1925 og Jeppe Norskov: Trøjborg - et indflytterkvarter i Århus omkring 1910.

Moderne urbanisme

Mødet med og livet i den moderne by eller ”industribyen” hører til de mest banebrydende sociale erfaringer i vores moderne historie. Det er meget naturligt, at emnet er en del af Dansk Center for Byhistories forskning. Det væsentligste enkeltstudie er her Mette Tapdrup Mortensens ph.d.-afhandling Et hjem i byen? Pensionatet som urbant mikrokosmos 1880-1960'erne.

Fysisk kulturarv

Med støtte fra Århus Kommune, Realdania og Kulturarvsstyrelsen skrev Dansk Center for Byhistorie i 2008 en historisk redegørelse om Godsbanegården i Århus. Den indeholdt beskrivelser af godstrafikken, anlægshistorien og bygningshistorien, og den mundede ud i en række anbefalinger af, hvordan stedets historie kunne sikres i den fremtidige anvendelse. Rapporten Århus Godsbanegård - historie og kulturarvsanbefalinger blev skrevet af Kristian Buhl Thomsen og Jeppe Klok Due og blev redigeret af Søren Bitsch Christensen.

I 2010 viste der sig en mulighed for at omsætte centrets industrihistoriske interesse til en publikation om 27 bevarede industribygninger og -miljøer beliggende i Århus inden for Ringgaden. Publikationen, der fik titlen Industriminder i det gamle Århus, sætter fokus på bevaringsdiskussioner og viser eksempler på, hvordan gamle industribygninger gennem nye anvendelser har fået nyt liv. Udgangspunktet var et privat arbejde af seniorforsker Kenn Tarbensen fra Erhvervsarkivet. Fra centret deltog forskningsmedarbejder Kristian Buhl Thomsen som medforfatter, mens Søren Bitsch Christensen redigerede bogen. Projektet fik støtte fra Århus Kommune, og bogen blev udgivet i samarbejde med Århus Byhistoriske Fond.

Byplanlægning og byernes fysiske udvikling

Byplanlægning er et oplagt emne for byhistoriske undersøgelser. Man kan komme tæt på samspillet mellem ide og realitet, hvad der kan gøre det synligt, hvordan byer udvikler sig, hvem der påvirker udviklingen, og hvilke kræfter der til forskellige tider således har været styrende. Den konkrete fysiske udvikling af byerne hører også med her. Centret har gennem årene arbejdet sammen med Byplanhistorisk Udvalg under Dansk Byplanlaboratorium, hvad der har ført flere seminarer og publikationer med sig, f.eks. om byhistorisk kartografi og om skrivning af den moderne bys historie. Et vigtigt bidrag er også Jeppe Norskov Stokholms ph.d.-afhandling Den moderne byplanlægnings fødsel i Danmark 1860 til 1920. Derudover er der skrevet flere specialer, hvoraf Kristian Buhl Thomsens speciale Sådan skabtes det moderne Viborg - En analyse af byplanlægningen, boligudviklingen og bosætningsmønstrene 1938-1974 kan nævnes; det er publiceret i Fra Viborg-egnen 2009.

Beslægtet med emnet er desuden Peter Dragsbos bog Hvem opfandt parcelhuskvarteret? Forstaden har en historie, som centret har været medudgiver af, og Søren Bitsch Christensens artikel ”Branding Bernhard" i bogen Århus i verden.

Ribe Bys Historie 710-2010

I slutningen af 2008 hyrede Esbjerg Kommune centret til at stå for redaktionen og udgivelsen af et trebindsværk om Danmarks ældste by, Ribe, i anledning af Ribes 1300-års-jubilæum i 2010. Lokalt blev der samarbejdet med Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Sydvestjyske Museer. Bogværket, der udkom i juni og november 2010, følger et princip med en gennemgående tematisk inddeling af de tre bind. Se værket her under Udgivelser.   Se projektets officielle side.

 

Forskning i sanerings- og byfornyelsespolitik

Det Humanistiske Fakultet ved Aarhus Universitet bevilgede i begyndelsen af 2011 Kristian Buhl Thomsen og centret et treårigt ph.d.-stipendium til at undersøge "Strategier og ideologier i den danske sanerings- og byfornyelsespolitik 1939-1990". Med ph.d.-projektet vil Kristian Buhl Thomsen dykke ned i Boligtilsynsrådets og Saneringsnævnets arkiver og med det som udgangspunkt lave en analyse af de ideologiske og politiske kampe, der prægede politikken i en række danske byer fra den første danske saneringslov i 1939 til 1990, hvor en ny byfornyelsesstrategi begyndte at slå igennem. Det er projektets tese, at navnlig to overordnede grupper prægede udviklingen. På den ene side stod den modernistiske retning, som med fokus på økonomiske og funktionelle overvejelser var fortalere for totalsaneringer af hele kvarterer som vejen frem, når tidens meget dårlige social- og boligforhold skulle fjernes fra bybilledet. På den anden side stod den romantiske gruppe, der med fokus på bykvarterers eksisterende arkitektoniske og æstetiske potentialer var fortalere for bygningsforbedringer og bevaring. – En mere nænsom retning, der langsomt sejrede med introduktionen af begrebet byfornyelse i lovgivningen i 1983. Stipendiet løber frem til januar 2014. Se ph.d.-projektbeskrivelsen og anden info om projektet her.

Den post-industrielle danske by i internationalt perspektiv

Centret deltager i et europæisk forskersamarbejde om byudvikling efter ca. 1960 under ledelse af professor Lars Nilsson fra Stads- och kommunhistoriska instituttet. Der er tale om et netværk, som mødes ved internationale konferencer og fremlægger studier fra deres land. Forskningsprogrammets ide er beskrevet her. Fra centrets side deltager Søren Bitsch Christensen, ligesom Sebastian Fogh Nordentoft har leveret en analyse af De danske byers udvikling under afindustrialiseringen 1960-2001.

Renæssancens befæstede byer og byudvikling

Dansk Center for Byhistorie og Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet tog i 2006 skridt til at belyse den nyeste viden om renæssancens befæstede byer i forbindelse med det såkaldte Renæssanceår 2006. Det førte til afholdelsen af et seminar den 14.-15. september 2006 på Moesgaard, Aarhus Universitet. Resultater herfra suppleret med enkelte andre bidrag er nu under udgivelse som Danske Bystudier 5.

Stud.mag., nu cand.mag. Jeppe Ravn havde oprindeligt fået ideen til seminaret, som også lektor Jan Kock deltog i at arrangere. Seminaret blev støttet økonomisk af Kulturarvsstyrelsen og Aarhus Universitets Forskningsfond. Bogen indgår som nævnt i skriftrækken Danske Bystudier og supplerer således tidligere værker om middelalderens byer (2004), købstæderne i den klassiske periode (2005), de moderne byer (2006) og enevældens byer (2008).

Kronologisk og tematisk ramme:

Renæssancen forstås i denne bog som tiden mellem reformation og enevælde, 1536-1660, men det skal ikke tages alt for bogstaveligt. Som det vil fremgå, er formålet med bogen ikke så meget at belyse renæssancen og byerne som sådan, men i særlig grad at undersøge et helt særligt byhistorisk fænomen – de befæstede og militariserede byer i renæssancen og deres forløbere og til dels deres efterfølgere. De fleste købstæder blev ved med at være udprægede handelsbyer, men en del af rigets byer havde andre og midt vidtgående funktioner, og i renæssancen var det militære aspekt ved bylivet særligt tungtvejende. Bogen søger at analysere de topografiske, teknologiske og sociale virkninger af renæssancesamfundets militarisering på bysamfundene. Bogen omfatter studier fra det nuværende danske kongerige, hertugdømmerne Slesvig og Holsten, Norge og den tidligere danske del af det nuværende Sverige.

I middelalderen havde de fleste købstæder været omgivet af volde, grave eller andre forsvarsværker, men i renæssancen koncentrerede man rigets forsvar til en udvalgt række af stærkt befæstede byer og nedrev efterhånden de gamle volde i de andre byer. De befæstede byer fik et helt anderledes, militant udtryk end kendt i middelalderen, bl.a. for at dæmme op for en ny tids ildvåben, og fordi krigene fik karakter af store erobringstoge, der førte fjendtlige hære gennem landet. Det gav byerne nye militære udfordringer, og et par af bogens artikler går ind på spørgsmålet, om denne “ydre” militarisering havde følgeskab af en “indre” militarisering i form af borgernes militære pligter og tilegnelse af militære attituder.

På det ideologiske plan så man en udvikling, hvor den ideelle by ikke længere kunne tænkes uden sammenhæng med det ideelle forsvar af byen. Det var på en måde ikke noget nyt. Peter Clark beskriver, hvordan bymure og katedraler siden den tidligste middelalder havde været nøglemarkører for europæisk urbanitet og vedblev at være det middelalderen igennem. Det nye var den måde, hvorpå de to størrelser smeltede sammen i begrebet byplanlægning, beskrevet således af Hans Henrik Appel i hans artikel her i bogen: “Det var det bastionære systems krav mere end noget andet, der førte til de nye regelmæssige, stringente byplaner; og det var måske det arkitektoniske element, der – i nogle tilfælde hurtigere end i andre – mest konsekvent bredte sig over hele Europa i løbet af 1500- og 1600-tallet.” I det danske kongerige så man eksempler på italiensk og nederlandsk inspireret renæssancebyplanlægning, men billedet er direkte misvisende, hvis ikke rigets øvrige dele inddrages.

Den danske forskning om denne periodes fæstningsværker har længe været mangelfuld og uaktuel, især forskningen om de fæstningsværker, som omgav byerne. Der er ikke udgivet et samlet overblik over middelalderens og renæssancens bybefæstninger siden Vilhelm Lorenzen og Otto Norns værker fra 1930’erne, 1940’erme og begyndelsen af 1950’erne (se litteraturlisten i Jan Kocks artikel). Disse værker lægger meget stor vægt på det arkitektoniske element, som man finder i citatet af Hans Henrik Appel ovenfor. Der er imidlertid sket en del i de senere år. Det er ikke mindst arkæologien, der har frembragt nye resultater. Til bogen er der af denne grund trukket på bidrag fra både historikere, arkæologer og enkelte andre faggrupper.

Urban kultur, byens rum og enevælden

I 2003 og 2004 koordinerede centret med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd et forskningsnetværk ”Byens rum og det rummelige bysamfund i historisk perspektiv”. Den urbane kultur under enevælden var et af hovedtemaerne, og der blev sat flere undersøgelser i værk. Tine Bro skrev eksempelvis en prisopgave om stiftelsesvæsenet i danske købstæder (specialet kan ses her. Mindre dele er desuden publiceret i Den Gamle Bys årbog 2005). De to største undersøgelser er endnu under udgivelse. Den ene er Jørgen Mikkelsens manuskript ”Urbanisering og bysystemer i Europa indtil ca. 1800 – en oversigt over nyere forskningsresultater”, som er færdigskrevet og klar til udgivelse. Det andet er Søren Bitsch Christensens bog om danske borgervæbninger 1500-1900, som han skriver på endnu. Dele af råmaterialet er tilgængeligt i databasen Borgervæbninger 1550-1870.